بخشنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

در این بخشنامه به استناد تبصره 11 از مصوبه هیات محترم وزیران مقررات ماده 47 برنامه چهارم توسعه به شرکت های فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری تنفیذ گردیده است و در این بخشنامه دستورالعمل نحوه معافیت مالیاتی واحدهای فناور و نحوه برخورد و شناسایی درآمد از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص گردیده است


در این دستورالعمل اشخاص مرتبط با ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز به اختصار تعاریف مربوطه مطرح شده است همچنین در این بخشنامه دستورالعمل شناسایی و پرداخت آنها نیزمعرفی گردیده است


در این دستورالعمل که بصورت مشترک بین سازمان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم گردیده است نحوه ارائه اظهارنامه ،تکالیف اشخاص مستقر در مناطق آزاد و… را مطرح شده است که نحوه بازخورد آن در پارکهای علم و فناوری نیز قابل تامل می باشد


در این بخشنامه آن قسمت از فعالیت هایی که توسط اشخاص در مناطق آزاد انجام شده و مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز می باشد از مالیات معاف می باشد


در این بخشنامه نحوه تعلق مالیات و یا عدم تعلق بر ذخیره سنوات،ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما موضوع تسلیم فهرست ماده 197 مطرح شده است


در این بخشنامه به استناد رای عمومی دیوان مزایایی مانند بن و خواربار،مهدکودک و ایاب و ذهاب و … مشمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و از مالیات معاف می باشد

ماده 82 ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌. تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران‌) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده 83 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود: الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد(25%) و بدون اثاثیه بیست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع مادة (91) این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(10%) و بدون ‌راننده معادل پنج درصد(5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.


دراین بخشنامه با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص حمایت از شرکت های نوپا، مراکز مشمول این مصوبه را اعلام نموده است


ابلاغ بخشنامه نظر هیات تخصصی اقتصادی و مالی در خصوص رد دادخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 سازمان امور مالیاتی با موضوع اینکه اگر تراکنش مالی شرکت ها از سقف پنجاه میلیون ریال بالاتر باشد باید از طریق سامانه بانکی شخص حقوقی(مودی) انجام شود که این بند در خصوص تنخواه گردان باید رعایت گردد

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. تبصره3ـ پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.(1)

1 . به موجب بند 37 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده(147) قانون حذف و سه تبصره به ماده (147) قانون الحاق ‌شد.
تبصره حذفی ماده 147:
تبصره– از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(95) این قانون”


بخشنامه مالیاتی بابت مواد 2 و 10 آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های نوپا مصوب هیات محترم وزیران


رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 – کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش


مطالبه مالیات حق العمل کاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل


عدم شمول جریمه 169 یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط


چون در بخشنامه مورد اشاره درآمد اتفاقی را ذیل درآمدهای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است لذا به موجب این رای دیوان ابطال شده است

بازدیدها: 270