عدم شمولیت قانون کار بر مدیرعامل بدون سایر وظایف سازمانی