باب اول-تجارت و معاملات تجاری

ماده1

س-تاجر کیست:

ج-فردی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد


ماده2

س-معاملات تجاری عبارتند از:

ج-خرید یا هر نوع تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

ج-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی به هر نحوی که باشد

ج-تصدی به حمل و نقل از راه هوا به هر نحوی که باشد

ج- تصدی به حمل و نقل از راه آبی به هر نحوی که باشد

ج- هر قسم عملیات دلالی

ج-هر قسم حق العمل کاری(کمیسیون)

ج- هر قسم عملیات عاملی

ج-تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل معاملات ملکی می شود

ج-تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل تهیه و رساندن ملزومات می شود

ج-تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد

ج-تصدی به عملیات حراجی

ج-تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی

ج-هر قسم عملیات بانکی و صرافی

ج-معاملات برواتی(سفته و بروات)اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

ج-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

ج-کشتی سازی

ج-خرید و فروش کشتی

ج-کشتی رانی خارجی و داخلی

ج-معاملات راجع به کشتی

س-تاسیس و بکار انداختن هر قسم از کارخانه برای رفع حوائج شخصی

ج-معامله تجارتی نمی باشد

س-معاملات برواتی بین غیر تاجر

ج-جزء معاملات تجارتی محسوب می شود


ماده4-

س-معاملات غیر منقول(مثل خانه و غیره…)

ج-به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود


ماده5-

س-کلیه معاملات تجار

ج-تجارتی محسوب می شود مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست

بازدیدها: 54