شرکتهای تجارتی

فصل اول

در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها

ماده 20-

س-شرکتهای تجارتی بر چند قسم هستند؟

ج-هفت قسم(شرکت سهامی-مسئولیت محدود-تضامنی-مختلط غیر سهامی-مختلط سهامی-نسبی-تعاونی تولید و مصرف)


مبحث اول-شرکتهای سهامی

بخش اول-تعریف و تشکیل شرکت سهامی

ماده1:

س-شرکت سهامی شرکتی است که..

ج-سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست

س-در شرکتهای سهامی مسئولیت صاحبان سهام

ج-محدود به به مبلغ اسمی سهام است


ماده2:

س-شرکت سهامی

ج-شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد


ماده3:

س-در شرکت سهامی تعداد شرکا

ج-نباید از سه نفر کمتر باشد


ماده4:

س-شرکت سهامی به چند نوع تقسیم می شود

ج-دو نوع(عام و خاص)

س-شرکت یهامی عام

ج-شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند

بازدیدها: 5