بخشنامه مالیات قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

با توجه به قانون حداکثر حمایت از تولید داخل احکام مالیاتی مرتبط که برای تولیدکنندگان بسیار مفید می باشد به شرح زیر ابلاغ گردیده است

اصلاح بند 3 ماده 1 دستوراالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقایت پذیرو ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1394 به استناد بند ب ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که تسخیص پژوهشی بودن را به عهده وزارت علوم و بهداشت قرارداد است به شرط ثبت درسامانه شورای عالی عتف


در این بخشنامه درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده(132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1394- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.


بازدیدها: 122