احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

با توجه به قانون حداکثر حمایت از تولید داخل احکام مالیاتی مرتبط که برای تولیدکنندگان بسیار مفید می باشد به شرح زیر ابلاغ گردیده است

اصلاح بند ۳ ماده ۱ دستوراالعمل اجرایی بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقایت پذیرو ارتقا نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که تسخیص پژوهشی بودن را به عهده وزارت علوم و بهداشت قرارداد است به شرط ثبت درسامانه شورای عالی عتف


در این بخشنامه درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(۱۹) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده(۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.


بازدیدها: ۶۸