بخشنامه مالیات قوانین بودجه

بخشنامه مالیات قوانین بودجه


در این بند در خصوص مطالبات پرداخت نشده توسط دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است که مورد نظر بسیاری از پیمانکاران می باشد

[1] . به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره 200/98/514 مورخ 1398/05/07، عبارت «ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15»جایگزین عبارت «ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم» مندرج در قسمت اخیر بند (3) این دستورالعمل شد.

بازدیدها: 21