مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۶۴ – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ک ۲۳ ت۳۳۴۳۲٫ – ۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹

& بیمه – واردات و صادرات

& ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۹٫۲٫۱۳۷۳، با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ه مورخ ۱۳٫۲٫۱۳۷۳ (و به استناد ماده (۲۰)قانون ” چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” – مصوب۱۳۷۲ – مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به طرح زیر تصویب نمودند:

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران”

ماده ۱ – در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوطه به کار می رود:

سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری – صنعتی. ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )

سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک)

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷( پارک)

سرمایه گذاری: بکارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتها اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.

سرمایه خارجی: کلیه سرمایه ها موضوع ماده (۳) این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه گذار خارجی به مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) وارد شود.

سرمایه ارزی: سرمایه های موضوع ماده (۳) این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) وارد می شود.

سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شود.

ماده ۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.

ماده ۳ – سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

الف – وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق ( هر منطقه) ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )

ب – ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.

ج – حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام های تجاری.

د – وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری.

ه – تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود.

تبصره(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹) – در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص (سازمان) مناطق ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) )به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان پذیر است.

ماده ۴ – سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

الف – در فعالیتهای مجاز در هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) به کاربرده شود.

ب – مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند.

ج(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹) – مستلزم اعطای امتیاز (یا) حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) )نباشد.

ماده ۵(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹) – سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت (سرمایه گذاری )نمایند. (با توجه به آییننامه اجرایی ماده ۴۷ این موضوع بلاتکلیف می باشد ولیکن به استناد ماده ۴ از فصل سوم آیین نامه می تواند تابع مقررات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی باشد)

ماده ۶(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹) – سرمایه گذاران موضوع ماده (۲)( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(خارجی)) این مقررات که می خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که توسط دبیرخانه و سازمان های مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)) تهیه و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) تسلیم نمایند. درخواست های واصله در هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) توسط سازمان همان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) صادر می شود.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹)-درخواستهای سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می باشند توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد(رئیس کمیته)، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی(وزارت امور اقتصاد و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزاری عضو شورای عالی مناطق آزاد( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(هیات وزیران)) ، مجوز سرمایه گذاری برای آن ها صادر می شود.

تبصره۲(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹) – هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه (مرجع صادرکننده مجوز) صورت می گیرد.

تبصره۳(الحاقی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹)-فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره برداری توسط سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک)) می باشد.

تبصره ۲ – بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد.

ماده ۷ – دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین می شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاری به منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) وارد نماید.

ماده ۸ – ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )به ترتیب زیر صورت می گیرد:

۱ – سرمایه های موضوع بند ( الف) ماده (۳)این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه گذاری نزد بانکها ( یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک ( یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) )ثبت می شود.

۲ – سرمایه های موضوع بندهای (ب) و ( د) ماده (۳) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حسابهای مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه(پارک)، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) ثبت می شود.

۳ – سرمایه های موضوع بند (ج) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) می باشد. چگونگی زمان بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می گیرد.

۴ – سرمایه های موضوع بند (ه) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) )به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) ثبت می شود.

الف – با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ).

ب – با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ).

ج – با هدف سرمایه گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات.

۵ – هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) ناقص، معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.

۶ – چنانچه کالاهای سرمایه ای موضوع بندهای (ب) و ( د) ماده (۳)این مقررات که متعلق به سرمایه گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می شود و تابع ضوابط این تصویب نامه خواهد بود.

ماده ۹ – سرمایه گذار می تواند سرمایه ای را که به منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) وارد می کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.

ماده ۱۰(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹) – حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده(۶) این مقررات به مناطق ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار می باشد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹)- سرمایه سرمایه گذاران خارجی (که پذیرش آنها مطابق تبصره (۱) ماده (۶) این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(هیات وزیران) رسیده باشد) چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود و یا اینکه از سرمایه گذاران مزبور (یاد شده) سلب مالکیت گردد جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان (دولت جمهوری اسلامی ایران ) می باشد. (پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) تسلیم نماید.)در چنین مواردی سرمایه گذار بایستی ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. سازمان خسارت وارده را به قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می نماید. سازمان هر منطقه می تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه نسبت به تضمین های یاد شده، اقدام نماید.

ماده ۱۱ – کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری، در منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) ایجاد می شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) ارسال نمایند، صورتهای مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) رسیده باشد.

ماده ۱۲ – خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی سرمایه های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه ها از مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) مجاز است. سازمان هر منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) )، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده سرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه گذاری می باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می نماید.

تبصره – سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) باید در بررسی های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه گذار از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۱۳ – پرداختهای مربوط به اقساط اصل وام و هزینه های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، علائم تجار، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب طرح های سرمایه گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورتهای مالی با اطلاع سازمان ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) )مجاز می باشد.

ماده ۱۴ – سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(مدیریت پارک) ) به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می شود.

ماده ۱۵ – انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک به پارک) دیگر تابع مقررات سرمایه گذاری در مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷(پارک) ) مبدأ و مقصد می باشد.

ماده ۱۶ – موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق های کتبی حل خواهد شد.

ماده ۱۷(الحاقی ۱۳۸۰/۰۳/۱۹)-در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت های خارجی باشد این گونه سرمایه ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.

تأیید می گردد اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور این تصویب نامه در تاریخ ۸٫۳٫۱۳۷۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

بازدیدها: ۷۱


سهیل وثوقی · دی ۱۲, ۱۳۹۸ در ۱۱:۳۹ ق٫ظ

سلام وقت بخیر
وثوقی هستم مرکز رشد قاین
یکی از شرکت های ما در حال تولید روغن های گیاهی هستش و تا الان مجوز نگرفته ولی فروش خوب داره و الان یک شرکت دارویی بهش پیشنهاد این قرارداد رو داده به نظرتون قرارداد خوبیه؟
درارتباط با مجوز دارو،قبلا عرض کرده بودم شما باید با یک شرکت دارویی همکاری کنید،تقاضای پرونده بنام هر دو شرکت خواهد بود،مجوز تولید بنام هردو صادر میشود
اگر مایل باشید با شرکت ما کار کنید،در آنصورت تشکیل پرونده،انجام مراحل لازم،دفاع در امور دارو،امضاذیل مدارک ارسالی توسط مسؤل فنی ما،خواهد بود
هزینه ها شامل انجام آزمایشات در آزمایشگاههای مورد تایید امور دارو،شامل آزمایشات استاندارد روی مواداولیه ومحصول طبق موارد مورد نظر اموردارو،تعیین ماده موثره وپایداری ها وتعیین زمان انقضا که توسط آزمایشگاه تهران انجام میشود،هزینه های طراحی جعبه وبروشورولیبل
باشماست،وهزینه های لازم مثل تعرفه هیات وزیران وغیره
شرکت ما هم مسؤلیت دارویی آن را برعهده دارد
نسبت شراکت بنا به نظر مدیران شرکت ۲۰%شرکت ما و۸۰%شرکت شماست
اگر موافقید اعلام کنید
هزینه های آزمایشات حدود ۸
باید به محصول شما فرمت دارویی دادچون منتول بسیار فرار وبه علاوه موقع مصرف سوزنده وحساسیت زاست
بعدازصدورمجوز تولید،هزینه های تولید بطور مشترک به نسبت سهم الشرکه مجوز میباشد
مجوز صادره طبق قراداد شما باشرکت ما،۸۰درصدمتعلق به شما و۲۰درصد متعلق به ماست
مدت اعتبارمجوز ۴سال و۴باردیگر قابل تمدید است،یعنی۲۰سال
۰۹۱۵۳۶۲۶۴۵۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.