مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور

مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران 164 – 1373.03.16 – ك 23 ت33432. – 1373.02.19

& بیمه – واردات و صادرات

& ریاست جمهوري – دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی

اکثریت وزراي عضو شوراي عالی مناطق آزاد تجاري – صنعتی در جلسه مورخ 19.2.1373، با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره .16632ت 30ه مورخ 13.2.1373 (و به استناد ماده (20)قانون ” چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران” – مصوب1372 – مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی را به طرح زیر تصویب نمودند:

مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران”

ماده 1 – در این تصویب نامه واژه هاي زیر به جاي عبارت هاي مشروح مربوطه به کار می رود:

سرزمین اصلی: کشور جمهوري اسلامی ایران به استثناي مناطق آزاد تجاري – صنعتی. ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )

سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران. اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک)

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران. اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47( پارک)

سرمایه گذاري: بکارگیري سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتها اقتصادي به منظور تولید کالا و یا خدمت.

سرمایه خارجی: کلیه سرمایه ها موضوع ماده (3) این مقررات ( به استثناي وجوه ریالی) که توسط سرمایه گذار خارجی به مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) وارد شود.

سرمایه ارزي: سرمایه هاي موضوع ماده (3) این مقررات ( به استثناي وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) وارد می شود.

سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه هاي واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداري شناسایی و اندازه گیري شود.

ماده 2 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان هاي بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهاي تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاري نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.

ماده 3 – سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

الف – وجوه ریالی و ارزهاي قابل تبدیل در مناطق ( هر منطقه) ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )

ب – ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.

ج – حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام هاي تجاري.

د – وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاري.

ه – تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگري که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود.

تبصره(اصلاحی 1380/03/19) – در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص (سازمان) مناطق ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) )به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان پذیر است.

ماده 4 – سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

الف – در فعالیتهاي مجاز در هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) به کاربرده شود.

ب – مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاري و ثبت سرمایه موضوع مواد 6 و 7 را طی کند.

ج(اصلاحی 1380/03/19) – مستلزم اعطاي امتیاز (یا) حقوق انحصاري به سرمایه گذار توسط سازمان ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) )نباشد.

ماده 5(اصلاحی 1380/03/19) – سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیتهاي اقتصادي منطقه به هر نسبتی مشارکت (سرمایه گذاری )نمایند. (با توجه به آییننامه اجرایی ماده 47 این موضوع بلاتکلیف می باشد ولیکن به استناد ماده 4 از فصل سوم آیین نامه می تواند تابع مقررات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی باشد)

ماده 6(اصلاحی 1380/03/19) – سرمایه گذاران موضوع ماده (2)( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(خارجی)) این مقررات که می خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه اي که توسط دبیرخانه و سازمان هاي مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)) تهیه و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) تسلیم نمایند. درخواست هاي واصله در هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) توسط سازمان همان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاري توسط سازمان همان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) صادر می شود.

تبصره 1(اصلاحی 1380/03/19)-درخواستهای سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می باشند توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد(رئیس کمیته)، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی(وزارت امور اقتصاد و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزاری عضو شورای عالی مناطق آزاد( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(هیات وزیران)) ، مجوز سرمایه گذاری برای آن ها صادر می شود.

تبصره2(اصلاحی 1380/03/19) – هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاري با اطلاع سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه (مرجع صادرکننده مجوز) صورت می گیرد.

تبصره3(الحاقی 1380/03/19)-فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره برداری توسط سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک)) می باشد.

تبصره 2 – بهره برداري از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاري منوط به صدور مجوز بهره برداري توسط سازمان می باشد.

ماده 7 – دارنده مجوز سرمایه گذاري موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاري تعیین می شود درصد معینی از سرمایه را براي شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاري به منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) وارد نماید.

ماده 8 – ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )به ترتیب زیر صورت می گیرد:

1 – سرمایه هاي موضوع بند ( الف) ماده (3)این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه گذاري نزد بانکها ( یا مؤسسات اعتباري مجاز) واریز می گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزي حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک ( یا مؤسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) )ثبت می شود.

2 – سرمایه هاي موضوع بندهاي (ب) و ( د) ماده (3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاري بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حسابهاي مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) مجموعاً به یکی از ارزهاي قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه(پارک)، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) ثبت می شود.

3 – سرمایه هاي موضوع بند (ج) ماده (3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) می باشد. چگونگی زمان بندي اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می گیرد.

4 – سرمایه هاي موضوع بند (ه) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) )به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) ثبت می شود.

الف – با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاري در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ).

ب – با هدف افزایش سرمایه براي سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ).

ج – با هدف سرمایه گذاري در فعالیت دیگري غیر از فعالیتی که براي آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (6) این مقررات.

5 – هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدي وارده طبق تشخیص سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) ناقص، معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.

6 – چنانچه کالاهاي سرمایه اي موضوع بندهاي (ب) و ( د) ماده (3)این مقررات که متعلق به سرمایه گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذي ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می شود و تابع ضوابط این تصویب نامه خواهد بود.

ماده 9 – سرمایه گذار می تواند سرمایه اي را که به منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) وارد می کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.

ماده 10(اصلاحی 1380/03/19) – حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده(6) این مقررات به مناطق ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار می باشد.

تبصره (اصلاحی 1380/03/19)- سرمایه سرمایه گذاران خارجی (که پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(هیات وزیران) رسیده باشد) چنانچه در مواردي به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود و یا اینکه از سرمایه گذاران مزبور (یاد شده) سلب مالکیت گردد جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان (دولت جمهوری اسلامی ایران ) می باشد. (پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) تسلیم نماید.)در چنین مواردي سرمایه گذار بایستی ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت تقاضاي جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. سازمان خسارت وارده را به قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می نماید. سازمان هر منطقه می تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه نسبت به تضمین هاي یاد شده، اقدام نماید.

ماده 11 – کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاري، در منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) ایجاد می شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهاي مالی خود را به سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) ارسال نمایند، صورتهاي مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) رسیده باشد.

ماده 12 – خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیتهاي اقتصادي سرمایه هاي خارجی و سرمایه هاي ارزي ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاري این گونه سرمایه ها از مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) مجاز است. سازمان هر منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست براي خروج از مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) )، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده سرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه گذاري می باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می نماید.

تبصره – سازمان هر منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) باید در بررسی هاي خود، ملاحظات مربوط به برخورداري سرمایه گذار از معافیتهاي مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13 – پرداختهاي مربوط به اقساط اصل وام و هزینه هاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فنی، کمک هاي فنی و مهندسی، علائم تجار، مدیریت و قراردادهاي مشابه در چارچوب طرح هاي سرمایه گذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورتهاي مالی با اطلاع سازمان ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) )مجاز می باشد.

ماده 14 – سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(مدیریت پارک) ) به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می شود.

ماده 15 – انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه ( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک به پارک) دیگر تابع مقررات سرمایه گذاري در مناطق( اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47(پارک) ) مبدأ و مقصد می باشد.

ماده 16 – موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق هاي کتبی حل خواهد شد.

ماده 17(الحاقی 1380/03/19)-در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت های خارجی باشد این گونه سرمایه ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.

تأیید می گردد اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور این تصویب نامه در تاریخ 8.3.1373 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است. حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

بازدیدها: 82

1 دیدگاه دربارهٔ «مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور»

 1. سلام وقت بخیر
  وثوقی هستم مرکز رشد قاین
  یکی از شرکت های ما در حال تولید روغن های گیاهی هستش و تا الان مجوز نگرفته ولی فروش خوب داره و الان یک شرکت دارویی بهش پیشنهاد این قرارداد رو داده به نظرتون قرارداد خوبیه؟
  درارتباط با مجوز دارو،قبلا عرض کرده بودم شما باید با یک شرکت دارویی همکاری کنید،تقاضای پرونده بنام هر دو شرکت خواهد بود،مجوز تولید بنام هردو صادر میشود
  اگر مایل باشید با شرکت ما کار کنید،در آنصورت تشکیل پرونده،انجام مراحل لازم،دفاع در امور دارو،امضاذیل مدارک ارسالی توسط مسؤل فنی ما،خواهد بود
  هزینه ها شامل انجام آزمایشات در آزمایشگاههای مورد تایید امور دارو،شامل آزمایشات استاندارد روی مواداولیه ومحصول طبق موارد مورد نظر اموردارو،تعیین ماده موثره وپایداری ها وتعیین زمان انقضا که توسط آزمایشگاه تهران انجام میشود،هزینه های طراحی جعبه وبروشورولیبل
  باشماست،وهزینه های لازم مثل تعرفه هیات وزیران وغیره
  شرکت ما هم مسؤلیت دارویی آن را برعهده دارد
  نسبت شراکت بنا به نظر مدیران شرکت 20%شرکت ما و80%شرکت شماست
  اگر موافقید اعلام کنید
  هزینه های آزمایشات حدود 8
  باید به محصول شما فرمت دارویی دادچون منتول بسیار فرار وبه علاوه موقع مصرف سوزنده وحساسیت زاست
  بعدازصدورمجوز تولید،هزینه های تولید بطور مشترک به نسبت سهم الشرکه مجوز میباشد
  مجوز صادره طبق قراداد شما باشرکت ما،80درصدمتعلق به شما و20درصد متعلق به ماست
  مدت اعتبارمجوز 4سال و4باردیگر قابل تمدید است،یعنی20سال
  09153626457

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *