در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به منظور تسهیل در امرفناوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان ماده 47 بعنوان نمود اولیه یک ماده قانونی قرار داده شد:

ماده 47: به منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی،اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی،فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار،معافیت های مالیاتی،عوارض،سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردارگردند.

به تناسب تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون فوق الذکر در سال 1384 توسط هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردید که د راینجا به قسمت مالیات آن اشاره خواهد شد

در این آیین نامه بعد از تعریف اصطلاحات مندرج در قانون و آیین نامه در ماده در خصوص شرایط و معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در پارک توضیح می دهد:

ماده 2: واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکوراز تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 1372 برخوردار خواهند بود.

ماده 2 اصلاحی: واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

با توجه به اصلاحات فوق الذکر در حال حاضر واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم وفناوری و همچنین نیروهای مشغول به فعالیت در این واحدها از مالیات بر عملکرد معاف می باشند

بازدیدها: 315

By baghi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *