با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1386، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور انتقال کامل حقوق و امتیازات برند تجاری شرکت استارتاپ ….. ، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان نماینده قانونی شرکت/یا صاحب برند(انتقال دهنده) می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان منتقل الیه/ یا طرف دوم  می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از انتقال کامل حقوق و امتیازات شرکت استارتاپ تحت عنوان ….. اعم از کلیه نرم افزارها، اسناد، لوگوها، طرح ها، مجوزها، و اطلاعات مشتری می باشد که شرح کامل هر یک از حقوق و امتیازات مشروحاً به پیوست این قرارداد منضم می شود.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد حاضر از تاریخ امضای طرفین ذیل قرارداد آغاز و تا تاریخ انتقال قطعی کلیه حقوق، امتیازات ادامه خواهد داشت.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

هزینه انتقال قطعی تمامی حقوق و امتیازات مرتبطه نسبت به برند تجاری مزبور، که شامل کسورات قانونی از جمله مالیات، عوارض و …. می باشد، به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

تبصره یک: هزینه های جاریه و کسورات قانونی نسبت به انتقال برند تجاری، بر عهده انتقال دهنده می باشد و ایشان می بایست صورت وضعیتی نسبت به تصفیه این موارد ارائه دهد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

الف- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر منتقل الیه مبلغی به ارزش ….. ریال که ….. درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل می شود، بعنوان پیش پرداخت و حسن نیت نسبت به خریداری آن برند، پرداخت می نماید.

ب- پس از انتقال کامل و قطعی برند تجاری و انجام تمامی فرآیند اداری آن اعم از اداره ثبت شرکت ها و اداره ثبت اسناد رسمی، مابقی مبلغ قرارداد به حساب انتقال دهنده که ….. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، کارسازی می نماید.

ماده ششم: صلح حق امتیاز

صاحب امتیاز یا انتقال دهنده برند تجاری به موجب این ماده تمامی حقوق، امتیازات و عواید ناشی از برند تجاری مزبور را مطابق با مفاد این قرارداد به نفع شخص منتقل الیه صلح می نماید.

ماده هفتم: حقوق و تعهدات انتقال دهنده

1- انتقال دهنده به موجب این قرارداد متعهد می گردد تمامی حقوق، امتیازات و حتی تکالیف و منافع مرتبط با برند تجاری موضوع انتقال را بطور انحصاری پس از انجام فرآیند اداری آن در اختیار منتقل الیه قرار می دهد و ادعایی نسبت به مالکیت بر برند تجاری مربوطه یا حق استفاده ای را مطرح نخواهد کرد؛

2- در مدت ….. سال پس از انتقال برند تجاری مزبور، هر گونه ادعا یا شکوائیه ای نسبت به دوران پیش از انعقاد این قرارداد اقامه شود، متوجه شخص انتقال دهنده می باشد و ایشان می بایست نسبت به این امر پاسخگو باشد؛

3- انتقال دهنده متعهد می گردد که هر گونه ابهام و پرسشی نسبت به اسناد، اطلاعات، طرح ها و ….. برای منتقل الیه مطرح شود، در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی ایشان باشد؛

4- انتقال دهنده ملزم است یکی از پرسنل آگاه نسبت به امور برند تجاری مربوطه را با پرداخت حقوق مستمری از سوی منتقل الیه، برای مدت …. روز کاری در جهت تسهیل امور و شناخت امور جاریه شرکت استارتاپی مزبور به کار گمارد؛

5- به انضمام این قرارداد، قراردادی مجزا تحت عنوان قرارداد عدم افشای اطلاعات و اسناد فی مابین انتقال دهنده و منتقل الیه منعقد خواهد شد تا طرف اول پس از انتقال کامل موضوع قرارداد، نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات و اسناد محرمانه برند تجاری مربوطه، متعهد باقی بماند.

ماده هشتم: حقوق و تعهدات منتقل الیه

1- در صورتی که به موجب این قرارداد، برند یا نشانه تجاری مزبور کاملاً به منتقل الیه منتقل شد، ایشان مخیر است نسبت به تغییر آن یا حتی ایجاد اصلاحات در برنامه ها، طرح ها و سایر اسناد مرتبطه را ایجاد نماید و انتقال دهنده دیگر از این بابت حقی نخواهد داشت؛

2- منتقل الیه می بایست نسبت به پرداخت مبالغ خرید برند تجاری مزبور مطابق با ماده 4 و 5 قرارداد حاضر اقدام مقتضی بعمل آورد؛

3- پس از طی نمودن کلیه فرآیند اداری انتقال برند تجاری مزبور، و انجام تعهدات مالی که بر ذمه منتقل الیه می باشد، دیگر انتقال دهنده و هیچ یک از پرسنل ایشان حقی نسبت به برند تجاری مربوطه اعم از اخذ اطلاعات، استفاده از آن و …. نخواهد داشت و هر گونه عملی مغایر با این تعهد، شخص انتقال دهنده را مسئول جبران زیان و خسارات وارده به منتقل الیه و برند انتقال یافته می کند و حق پیگیری قضایی منتقل الیه محفوظ خواهد ماند.

ماده نهم: شرایط فسخ

1- در صورتی که انتقال دهنده تعهدات خویش را نسبت به تصفیه دیون و تعهدات اعم از مالی و غیرمالی، و یا تعهدات ذیل ماده 7 را رعایت ننماید، شخص منتقل الیه یا نماینده قانونی ایشان حق فسخ قرارداد حاضر را خواهد داشت.

2- در صورتی که انتقال دهنده پس از یا پیش از انعقاد این قرارداد مبنی بر فروش برند تجاری مزبور، قراردادی دیگر با ماهیت یکسان با شخص ثالث منعقد نموده باشد.

3- در صورتی که منتقل الیه تعهدات مندرج در ماده 8 و نیز تعهدات مالی خویش نسبت به پرداخت مبالغ قرارداد را انجام ندهد؛ یا در بازه زمانی مقرر شده نسبت به آن اقدام نکند که در این صورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد و مطالبه جبران خسارات خویش از بابت تأخیر یا دیرکرد پرداخت مبالغ را خواهد داشت.

4- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد حاضر کاشف بعمل آید که شخص انتقال دهنده هیچ سمت و اختیاری نسبت به انتقال برند تجاری مزبور را نداشته است و صرفاً از طریق جعل عنوان نسبت به این امر اقدام کرده باشد.

ماده دهم: ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از شرایط و تعهدات تصریح شده طرفین قرارداد در مفاد این قرارداد، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به اصل عدم افشای اطلاعات یا محرمانگی اطلاعات و اسناد، طرف دیگر محق است با رعایت مفاد ماده 9 اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد نماید، و همچنین نسبت به هر گونه خسارات و زیان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده یازدهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دوازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که انجام تعهدات خویش در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از نقل و انتقال برند تجاری مزبور انصراف دهد.

ماده سیزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و سیزده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب انتقال دهنده/ یا نماینده قانونی ایشان

 امضاء و اثرانگشت منتقل الیه/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود

برگرفته از سایت صلح

بازدیدها: 913

By baghi

4 thoughts on “نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت – استارتاپ”
      1. با سلام
        ممنون میشوم اگر نمونه قرارداد کارمند و در واقع اعضای تیم استارت اپی هم بگذارید ، چون فقط کاراموز در نمونه ها بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *