با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور برگزاری همایش سالانه در مورخ …./…./…. با محوریت …………. برای شرکت استارتاپ با نام …..، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان مجری برگزاری همایش می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از برگزاری همایش سالانه و کلیه امور جاریه از قبیل دعوت مجری، ایاب و ذهاب، پذیرایی، تأمین محل برگزاری همایش، چاپ دعوتنامه و …. می باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت قرارداد با عنایت به تاریخ برگزاری همایش و آغاز فرآیند آن، از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر مورخ …./…./…. تا پایان روز برگزاری همایش مورخ …./…./…. می باشد.

ماده چهارم: هزینه قرارداد

هزینه اجرای موضوع قرارداد اعم از صدور دعوتنامه، ایاب و ذهاب، پذیرایی، دعوت مجری، تأمین محل اجرای همایش و سایر هزینه ها به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

الف- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر مبلغ …… ریال بعنوان پیش پرداختی از سوی کارفرما به منظور تسهیل امور جاریه برگزاری همایش تأدیه می گردد که …. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود.

ب- پس از پایان همایش و انجام کلیه تعهدات پذیرفته شده از سوی مجری، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ….. ریال پرداخت خواهد شد که ….. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود.

ماده ششم: تعهدات مجری

1- مجری متعهد می گردد که کلیه اقدامات فرآیند برگزاری مراسم و همایش را تماماً مطابق با نظر و خواست کارفرما انجام دهد و ایشان می بایست آمادگی کامل نسبت به اجرای بی عیب و نقص همایش در روز برگزاری را داشته باشد؛

2- مجری متعهد می گردد از فهرست ارائه شده از سوی کارفرما نسبت به دعوت مجری اقدام کند. فهرست مجریان مدنظر کارفرما به پیوست این قرارداد می باشد؛

3- مجری ملزم است روز پیش از اجرای همایش نسبت به بررسی کلی محیط محل برگزاری همایش از قبیل نور، صدا، نحوه و چگونگی پذیرایی و …. اقدام نماید؛

4- مجری ملزم است فرآیند کلی اجرای همایش را از آغاز آن تا پایان آن را در چارچوب طرح و پلان روز برگزاری همایش در اختیار کارفرما قرار دهد؛

5- مجری متعهد می گردد از نسبت به خریداری وسایل پذیرایی بهترین کیفیت را مدنظر قرار دهد؛

6- مجری متعهد می گردد در فرآیند اجرای و برگزاری همایش تماماً با کارفرما ارتباط تلفنی داشته باشد و دردسترس کارفرما قرار داشته باشد که در صورت تغییر برنامه آنی نسبت به تغییرات پیش بینی نشده اقدام عاجل نماید؛

7- مجری متعهد می گردد که پلان برگزاری همایش را در بروشورهایی رنگی طراحی نماید و همراه با دعوتنامه های ارسالی یک نسخه از آن را نیز ارسال کند؛

8- مجری ملزم است در صورت حادثه ای خارج از ارائه ایشان پیش از هر گونه اقدام کارفرما را در جریان امور قرار دهد تا نسبت به اقدام متقضی کسب تکلیف نماید؛

9- اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد می گردد که …. روز پیش از برگزاری همایش نسبت به پلان همایش که از سوی مجری در اختیار ایشان قرار می گیرد، اعمال نظر نماید و در صورتی که نیازمند تغییر می باشد، مجری زمان کافی نسبت به اعمال تغییرات در اختیار داشته باشد؛

2- کارفرما ملزم است کاملاً مطابق با برنامه پیش بینی شده نسبت به برگزاری همایش عمل نماید و در صورتی که در اثنای همایش خواسته ای خارج از قرارداد داشته باشد، مجری ملزم به انجام آن نخواهد بود؛

3- در صورتی که تعداد نفرات دعوت شده از تعداد نفراتی که پیش بینی شده تجاور نماید، کارفرما ملزم است هزینه های اضافی را به مجری پرداخت نماید؛

4- کارفرما متعهد می گردد که مطابق با مواد 4 و 5 نسبت به تعهدات مالی خویش با عنایت به برنامه زمانبندی پرداخت ها اقدام نماید.

ماده هشتم: فسخ قرارداد

1- در صورتی که تا …. روز از روز برگزاری همایش اقدامی مثبت در جهت انجام امور جاریه برگزاری همایش صورت نگرفته باشد، و مجری نسبت به این امر سهل انگاری نموده باشد، کارفرما محق است نسبت به فسخ آن و مطالبه خسارات و زیان های وارده اقدام نماید.

2- در صورتی که کیفیت برگزاری همایش آن طور که توافق شده است و براساس خواست کارفرما برگزار بوده است، برگزار نشده است، کارفرما محق است پس از پرداخت هزینه های انجام شده از سوی مجری نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام کند هر چند که موضوع قرارداد اجرا شده باشد.

3- در صورتی که پس از گذشت …. روز از زمان انعقاد قرارداد حاضر، کارفرما پیش پرداخت مندرج در ماده 5 را تأدیه ننماید، مجری محق به فسخ قرارداد و نیز مطالبه هزینه های انجام شده می باشد.

ماده نهم: جبران خسارت

مجری نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی را که به موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد، متوجه کارفرما شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، مجری حق اعتراض به آن نخواهد داشت. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده دهم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد نسبت به برگزاری همایش بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست پس از برگزاری همایش گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده یازدهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دوازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با پرداخت خسارت و زیان های تحمیل شده به طرف دیگر قرارداد از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده سیزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و سیزده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود

برگرفته از سایت صلح

بازدیدها: 365

By baghi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *