معرفی طرح کارورزی دانشگاهیان

این طرح به استناد آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 98 کشور تهیه و ابلاغ شده است که می تواند فرصت مناسبی را برای اشتغال و کارورزی دانش جویان دانشگاهی ایجاد نماید بازدیدها: 28

تکلیف حق بیمه مدیران اشخاص حقوقی

تعیین تکلیف حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت یکی از مشکلاتی که شرکت های جدید التاسیس در خصوص بیمه نمودن ساختار اداری خود با آن روبرو می باشند موضوع مساله حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت می باشد که در زیر به مستندات مربوطه اشاره می ادامه مطلب…

مقررات بیمه ای حاکم بر واحدهای فناوری

با توجه به فصل چهارم(ماده 6) از آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه،اجتماعی و اقتصادی واحدهای فناور مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد می باشند تا اینجا واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری می توانند همانند مناطق آزاد صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند نکته ادامه مطلب…