بیمه و تامین اجتماعی

معرفی طرح کارورزی دانشگاهیان

این طرح به استناد آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 98 کشور تهیه و ابلاغ شده است که می تواند فرصت مناسبی را برای اشتغال و کارورزی دانش جویان دانشگاهی ایجاد نماید بازدیدها: 38

تکلیف حق بیمه مدیران اشخاص حقوقی

تعیین تکلیف حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت یکی از مشکلاتی که شرکت های جدید التاسیس در خصوص بیمه نمودن ساختار اداری خود با آن روبرو می باشند موضوع مساله حق بیمه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت می باشد که در زیر به مستندات مربوطه اشاره می گردد حالت اول: در صورت …

تکلیف حق بیمه مدیران اشخاص حقوقی ادامه »

مقررات بیمه ای حاکم بر واحدهای فناوری

با توجه به فصل چهارم(ماده 6) از آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه،اجتماعی و اقتصادی واحدهای فناور مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد می باشند تا اینجا واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری می توانند همانند مناطق آزاد صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند نکته ای که در مصوبه هیات …

مقررات بیمه ای حاکم بر واحدهای فناوری ادامه »