سرمایه گذاری

مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور

مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران 164 – 1373.03.16 – ك 23 ت33432. – 1373.02.19 & بیمه – واردات و صادرات & ریاست جمهوري – دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی اکثریت وزراي عضو شوراي عالی …

مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور ادامه »

مقررات سرمایه گذاری در پارک

فصل سوم: سرمایه گذاری خارجی ماده 4: نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک،منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد بازدیدها: 49