انتقال فناوری و موضوعات مرتبط

مبحث اول: تعریف فناوری و محتویات آن گفتار اول: تعریف فناوری: فناوری معادل واژه لاتین TECHNOLOGY است که از دو واژه TECHNO به معنای فن و هنر و LOGY به معنی دانش و علم تشکیل شده است و ترجمه تحت الفظی آن دانش فنی است با وجود این دانش فنی ادامه مطلب…

قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری قرارداد انتقال فناوری به مفهومی که در آن فناوری از واحدی به واحد دیگر جابجا می شود این موضوع قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله خرید ابزار و تجهیزات،ارائه خدمات فنی،لیسانس،فرانشیز،قراردادهای تجارت متقابل،قراردادهای پیمانکاری و جوینت ونچر را در بر می گیرد قرارداد لیسانس قراردادی است که به ادامه مطلب…