توضیحات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 47

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به منظور تسهیل در امرفناوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان ماده 47 بعنوان نمود اولیه یک ماده قانونی قرار داده شد: ماده 47: به منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت همکاری های بین ادامه مطلب…

الزامات مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم

نکات و الزامات مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای فناور جهت برخورداری از معافیت مندرج در ماده 47 قانون برنامه چهارم می بایست ضمن برخورداری از شرایط آیین نامه مذکور موارد زیر را رعایت نمایند بازدیدها: 65

الزامات مالیاتی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47

نکات مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی با توجه به مصادیق و موضوعات مطرح شده در بابت معافیت های مندرج در این ماده موارد زیر می بایست توسط واحدها رعایت گردد: واحدها می بایست در پارک مستقر باشند پارک علم و فناوری باید ادامه مطلب…