بخشنامه و دستورالعمل امور پیمانکاری

با توجه به اضافه شدن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به استناد بند الف ماده 8 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه که به عنوان الزامات شرکت در ادامه مطلب…

معرفی طرح کارورزی دانشگاهیان

این طرح به استناد آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 98 کشور تهیه و ابلاغ شده است که می تواند فرصت مناسبی را برای اشتغال و کارورزی دانش جویان دانشگاهی ایجاد نماید بازدیدها: 28

پرداخت و یا عدم پرداخت مزایای انگیزشی در پارکهای علم و فناوری

ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘـﺼﺎدي و اﻳﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ ﻣﺆﺛﺮآﻧﻬـﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﻳﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪي و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ادامه مطلب…

مقررات اشتغال

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌به انضمام نامه‌اصلاحی شماره 34601 – 73.4.6) 1373.02.19 – .33433ت 25 ک – 1373.03.16 – 169 اتباع خارجه – امور بین‌المللی – تامین اجتماعی – کار – مراجع اختصاصی – واردات و صادرات ریاست ادامه مطلب…