بخشنامه و دستورالعمل امور پیمانکاری

با توجه به اضافه شدن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به استناد بند الف ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه که به عنوان الزامات شرکت در ادامه مطلب…

معرفی طرح کارورزی دانشگاهیان

این طرح به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ کشور تهیه و ابلاغ شده است که می تواند فرصت مناسبی را برای اشتغال و کارورزی دانش جویان دانشگاهی ایجاد نماید بازدیدها: ۲۲

پرداخت و یا عدم پرداخت مزایای انگیزشی در پارکهای علم و فناوری

ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘـﺼﺎدی و اﻳﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ ﻣﺆﺛﺮآﻧﻬـﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﻳﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ادامه مطلب…

مقررات اشتغال

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌به انضمام نامه‌اصلاحی شماره ۳۴۶۰۱ – ۷۳٫۴٫۶) ۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ – .۳۳۴۳۳ت ۲۵ ک – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ۱۶۹ اتباع خارجه – امور بین‌المللی – تامین اجتماعی – کار – مراجع اختصاصی – واردات و صادرات ریاست ادامه مطلب…