راهنمای کوتاه جهت ثبت اختراع

قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها‏ی صنعتی، علائم تجارتی در سال ۱۳۸۶ تصویب و آیین‌نامه اجرائی آن سال ۱۳۸۷ تدوین شده است. در این قانون و آئین‌نامه‏ اجرائی مربوطه علاوه بر به‌‌روز گردیدن قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ که باتوجه به تحولات و رشد تکنولوژی پاسخگوی نیازهای روز نبود، ادامه مطلب…