عدم امکان احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه جزء سابقه پرداخت حق بیمه (1386/11/28)

شاکی: شرکت صنایع هواپیمایی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست
و دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1569 موضوع شکایت حسین
کریمی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته،
احتساب دو سال خدمت سربازی به سابقه خدمت و احتساب یک پایه حقوق به سنوات، به شرح
دادنامه شماره 1452 مورخ 4/6/1382 چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن مجموع
محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست تقدیمی و مضمون لایحه جوابیه واصله از طرف
خوانده که در آن با اشاره به این موضوع که نامبرده از تاریخ 16/9/1354 لغایت 16/9/
1356 مشغول خدمت وظیفه بوده و از تاریخ 20/1/1357 به استخدام محل اشتغال خود
درآمده است و خوانده به دلیل اینکه مشارالیه قبل از خدمت سربازی مشمول مقررات
قانون تأمین‌اجتماعی نبوده و احتساب خدمت یادشده را فاقد وجاهت قانونی دانسته،
بنابه مراتب معروضه تخلفی از سوی خوانده از مقررات موضوعه محرز و مسلم نمی‎باشد،
فلذا قرار رد شکایت فوق‌التوصیف صادر و اعلام می‎گردد و در خصوص احتساب دو سال
خدمت بدلیل عدم توجه شکایت به مشتکی‎عنه به استناد بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی
دیوان عـدالت اداری قرار رد آن نیز صادر می‎گردد. بـ شعبه 22 دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3024 موضوع شکایت کرمعلی مهدی پور به طرفیت، سازمان
تأمین اجتماعی و شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازی
به عنوان سنوات کاری به شرح دادنامه شماره 206 مورخ 13/2/1382 چنین رأی صادر نموده
است،… چون شاکی قبل از خدمت سربازی سابقه‎ای در سازمان تأمین اجتماعی ندارد،
نمی‎تواند از این امتیاز استفاده نماید. علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص حکم برد
آن صادر می‎شود. ج ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه81/3407
موضوع شکایت عیسی سعادتی‎فر به طرفیت، صنایع هواپیمایی و سازمان تأمین اجتماعی به
خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازی به عنوان سنوات خدمتی به شرح دادنامه1850 مورخ
16/12/1382 چنین رأی صادر نموده است،… از مواد 34 و 43 این نتیجه حاصل می‎شود که
صرفاً خدمت زیر پرچم مستخدمینی که در فاصله زمانی 31/3/1345 تا 5/3/1352 استخدام
شده باشند با پرداخت حق بیمه مقرر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می‎شود. لذا با
عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات پرونده چون شاکی فاقد شرایط مندرج در بند
(الف) ماده 34 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‎باشد، احتساب سنوات خدمت زیر پرچم
نامبرده از نظر بازنشستگی و وظیفه فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی برد شکایت نامبرده
صادر و اعلام می‎شود. د ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3363 موضوع
شکایت اکبر خلیلی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، احتساب مدت خدمت
وظیفه جزء سابقه پرداخت حق بیمه وی در سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره
1029 مورخ 23/4/82 چنین رأی صادر نموده است،… به جهت آنکه پیش از خدمت وظیفه
سابقه خدمتی در مؤسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نداشته علیهذا براساس ماده 95
قانون تأمین‌اجتماعی خواسته وی مبنی بر احتساب مدت خدمت وظیفه جزو سابقه پرداخت حق
بیمه وی وجاهت قانونی ندارد و محکوم برد است. ه‍ـ ـ شعبه 6 دیوان در رسیدگی به
پرونده کلاسه 81/1603 موضوع شکایت محمدتقی برخی داریان به طرفیت، سازمان تأمین
اجتماعی و شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت وظیفه به شرح
دادنامه شماره 841 مورخ 7/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق
تبصره ماده 14 قانون کار و ماده………. قانون استخدام کشوری و ماده 15 مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی مدت خدمت زیرپرچم جزء سابقه خدمت دولتی محسوب می‎شود،
بنابراین خواسته موجه به نظر می‎رسد و ماده 95 قانون تأمین اجتماعی هم نافی حق
نامبرده نمی‎باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته و احتساب ایام خدمت
وظیفه جزء سابقه نامبرده صادر می‎گردد. وـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی
به پرونده کلاسه 81/1602 موضوع شکایت عین‌اله افشاری به طرفیت، سازمان تأمین
اجتماعی و شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت وظیفه به شرح
دادنامه شماره 901 مورخ 14/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، … با توجه به اینکه
تبصره ماده13 قانون کار و ماده 34 قانون استخدام کشوری و ماده 15 مقررات استخدامی
شرکتهای دولتی مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت دولتی محسوب می‎شود و ماده 95
قانون تأمین اجتماعی هم نافی و ناقض این حـق نمی‎باشد، فلذا شکایت مطروحه را مـوجه
و محمول بر صحت تلقی حکم به ورود آن و الزام مشتکی‎عنه به احتساب مدت مذکور به
عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام می‎گردد. زـ1ـ شعبه 5 دیوان در رسیدگی به پرونده
کلاسه 81/2098 موضوع شکایت عباس محمدعلی و قاسم کمانکش به طرفیت سازمان تأمین
اجتماعی ـ شرکت هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب خدمت سربازی به شرح دادنامه
شماره 1659 مورخ 22/8/1384 و 1757 مورخ 11/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، مستنداًبه ماده 15 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مدت خدمت سربازی جزو سابقه خدمت دولتی
محسوب می‎شود. بنابراین مشتکی‎عنهما مکلفند در مورد اخذ حق بیمه خدمت سربازی وی
وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از وصول حق بیمه دوران یاد شده جزو سنوات
پرداخت حق بیمه منظور می‎گردد. زـ2ـ شعبه 10 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده
کلاسه 82/1052 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره
1659 مورخ 22/8/1382 شعبه پنجم به شرح دادنامه شماره 434 مورخ 5/5/1383 با رد
تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. زـ3ـ شعبه سوم تجدیدنظر
دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1402 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل
تأمین اجتماعی تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 1757 مورخ 11/9/1382 شعبه پنجم
دیوان به شرح دادنامه شماره 638 مورخ29/5/1383 چنین رأی صادر نموده، مستنبط از
آراء شماره 91 و 92ـ4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مفید احتساب ایام
خدمت وظیفه عمومی جزء سابقه خدمت و ارتقاء استخدامی منظور نموده… بنابراین با رد
تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ح ـ1ـ شعبه 5 دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1778 موضوع شکایت عباس رادمهر به طرفیت سازمان تأمین
اجتماعی ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازی به
سابقه خدمت و احتساب یک پایه حقوق به سنوات به شرح دادنامه شماره 1331 مورخ 5/7/
1382 چنین رأی صادر نموده است، شرکت صنایع هواپیمایی ایران مکلف است با استفاده از
وحدت ملاک ماده 16 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در مورد اعطای یک پایه ترفیع
مربوط به 2 سال خدمت سربازی شاکی وفق مقررات اقدام نماید. راجع به بخش دیگر خواسته
وی، مشـارالیه کسوری بابت دو سال خـدمت سربازی ندارد. بنابراین خواسته شاکی وجه
قانونی ندارد و مردود اعلام می‎گردد. ح ـ2ـ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به
پـرونده کلاسـه 82/1119 موضوع تقاضای تجـدیدنظر شرکـت صنـایع هواپیمایی ایران
نسبـت به دادنـامه شـماره 1331 مورخ 5/7/1382 شعـبه 5 دیـوان به شـرح دادنامه
شماره 2074 مورخ 17/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به منطوق و سیاق رأی
شماره 92 و 91 ـ 4/10/1353 هیأت عمومی دیـوانعالی کشور مـبنی بر احتساب ایام خدمت
سربازی در سـنوات خدمـتی … با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بـدوی عیناً تایید و
استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و سایر محتویات پرونده و
انجام خدمت زیر پرچم توسط شاکی قبل از استخدامی در شرکت صنایع هواپیمایی ایران و
اینکه حکم مقرر در ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مصرح در جواز احتساب مدت
خدمت زیر پرچم جزء سابقه پرداخت حق بیمه در مورد مستخدمینی است که در حین خدمت در
سازمان مشمول قانون تأمین اجتماعی خدمت زیر پرچم را انجام داده و مجدداً به خدمت
سازمان متبوع خود در آمده‎اند، بنابراین احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون
پرداخت حق بیمه به حکم قانون و مقررات مربوط مجوزی ندارد و دادنامه‎ای شماره 1029
مورخ 23/4/1382 شعبه اول، شماره 1452 مورخ 4/6/1382 و شماره 206 مورخ 13/2/1382 و 1850 مورخ 16/12/1382 شعبه بیست و دوم و شماره 1331 مورخ 5/7/1382 شعبه 5 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی بهاستناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بازدیدها: 58

1 thought on “عدم امکان احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه جزء سابقه پرداخت حق بیمه (1386/11/28)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *