شاکی: شرکت صنایع هواپیمایی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست
و دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۶۹ موضوع شکایت حسین
کریمی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته،
احتساب دو سال خدمت سربازی به سابقه خدمت و احتساب یک پایه حقوق به سنوات، به شرح
دادنامه شماره ۱۴۵۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن مجموع
محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست تقدیمی و مضمون لایحه جوابیه واصله از طرف
خوانده که در آن با اشاره به این موضوع که نامبرده از تاریخ ۱۶/۹/۱۳۵۴ لغایت ۱۶/۹/
۱۳۵۶ مشغول خدمت وظیفه بوده و از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۵۷ به استخدام محل اشتغال خود
درآمده است و خوانده به دلیل اینکه مشارالیه قبل از خدمت سربازی مشمول مقررات
قانون تأمین‌اجتماعی نبوده و احتساب خدمت یادشده را فاقد وجاهت قانونی دانسته،
بنابه مراتب معروضه تخلفی از سوی خوانده از مقررات موضوعه محرز و مسلم نمی‎باشد،
فلذا قرار رد شکایت فوق‌التوصیف صادر و اعلام می‎گردد و در خصوص احتساب دو سال
خدمت بدلیل عدم توجه شکایت به مشتکی‎عنه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ آیین دادرسی
دیوان عـدالت اداری قرار رد آن نیز صادر می‎گردد. بـ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۰۲۴ موضوع شکایت کرمعلی مهدی پور به طرفیت، سازمان
تأمین اجتماعی و شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازی
به عنوان سنوات کاری به شرح دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده
است،… چون شاکی قبل از خدمت سربازی سابقه‎ای در سازمان تأمین اجتماعی ندارد،
نمی‎تواند از این امتیاز استفاده نماید. علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص حکم برد
آن صادر می‎شود. ج ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۱/۳۴۰۷
موضوع شکایت عیسی سعادتی‎فر به طرفیت، صنایع هواپیمایی و سازمان تأمین اجتماعی به
خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازی به عنوان سنوات خدمتی به شرح دادنامه۱۸۵۰ مورخ
۱۶/۱۲/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است،… از مواد ۳۴ و ۴۳ این نتیجه حاصل می‎شود که
صرفاً خدمت زیر پرچم مستخدمینی که در فاصله زمانی ۳۱/۳/۱۳۴۵ تا ۵/۳/۱۳۵۲ استخدام
شده باشند با پرداخت حق بیمه مقرر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می‎شود. لذا با
عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات پرونده چون شاکی فاقد شرایط مندرج در بند
(الف) ماده ۳۴ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‎باشد، احتساب سنوات خدمت زیر پرچم
نامبرده از نظر بازنشستگی و وظیفه فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی برد شکایت نامبرده
صادر و اعلام می‎شود. د ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۳۶۳ موضوع
شکایت اکبر خلیلی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، احتساب مدت خدمت
وظیفه جزء سابقه پرداخت حق بیمه وی در سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره
۱۰۲۹ مورخ ۲۳/۴/۸۲ چنین رأی صادر نموده است،… به جهت آنکه پیش از خدمت وظیفه
سابقه خدمتی در مؤسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نداشته علیهذا براساس ماده ۹۵
قانون تأمین‌اجتماعی خواسته وی مبنی بر احتساب مدت خدمت وظیفه جزو سابقه پرداخت حق
بیمه وی وجاهت قانونی ندارد و محکوم برد است. ه‍ـ ـ شعبه ۶ دیوان در رسیدگی به
پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۰۳ موضوع شکایت محمدتقی برخی داریان به طرفیت، سازمان تأمین
اجتماعی و شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت وظیفه به شرح
دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق
تبصره ماده ۱۴ قانون کار و ماده………. قانون استخدام کشوری و ماده ۱۵ مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی مدت خدمت زیرپرچم جزء سابقه خدمت دولتی محسوب می‎شود،
بنابراین خواسته موجه به نظر می‎رسد و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی هم نافی حق
نامبرده نمی‎باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته و احتساب ایام خدمت
وظیفه جزء سابقه نامبرده صادر می‎گردد. وـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی
به پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۰۲ موضوع شکایت عین‌اله افشاری به طرفیت، سازمان تأمین
اجتماعی و شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت وظیفه به شرح
دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، … با توجه به اینکه
تبصره ماده۱۳ قانون کار و ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۵ مقررات استخدامی
شرکتهای دولتی مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت دولتی محسوب می‎شود و ماده ۹۵
قانون تأمین اجتماعی هم نافی و ناقض این حـق نمی‎باشد، فلذا شکایت مطروحه را مـوجه
و محمول بر صحت تلقی حکم به ورود آن و الزام مشتکی‎عنه به احتساب مدت مذکور به
عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام می‎گردد. زـ۱ـ شعبه ۵ دیوان در رسیدگی به پرونده
کلاسه ۸۱/۲۰۹۸ موضوع شکایت عباس محمدعلی و قاسم کمانکش به طرفیت سازمان تأمین
اجتماعی ـ شرکت هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب خدمت سربازی به شرح دادنامه
شماره ۱۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ و ۱۷۵۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، مستنداًبه ماده ۱۵ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مدت خدمت سربازی جزو سابقه خدمت دولتی
محسوب می‎شود. بنابراین مشتکی‎عنهما مکلفند در مورد اخذ حق بیمه خدمت سربازی وی
وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از وصول حق بیمه دوران یاد شده جزو سنوات
پرداخت حق بیمه منظور می‎گردد. زـ۲ـ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده
کلاسه ۸۲/۱۰۵۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره
۱۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ شعبه پنجم به شرح دادنامه شماره ۴۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۸۳ با رد
تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. زـ۳ـ شعبه سوم تجدیدنظر
دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۰۲ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل
تأمین اجتماعی تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۱۷۵۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ شعبه پنجم
دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۳۸ مورخ۲۹/۵/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده، مستنبط از
آراء شماره ۹۱ و ۹۲ـ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مفید احتساب ایام
خدمت وظیفه عمومی جزء سابقه خدمت و ارتقاء استخدامی منظور نموده… بنابراین با رد
تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ح ـ۱ـ شعبه ۵ دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۷۷۸ موضوع شکایت عباس رادمهر به طرفیت سازمان تأمین
اجتماعی ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازی به
سابقه خدمت و احتساب یک پایه حقوق به سنوات به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۱ مورخ ۵/۷/
۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، شرکت صنایع هواپیمایی ایران مکلف است با استفاده از
وحدت ملاک ماده ۱۶ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در مورد اعطای یک پایه ترفیع
مربوط به ۲ سال خدمت سربازی شاکی وفق مقررات اقدام نماید. راجع به بخش دیگر خواسته
وی، مشـارالیه کسوری بابت دو سال خـدمت سربازی ندارد. بنابراین خواسته شاکی وجه
قانونی ندارد و مردود اعلام می‎گردد. ح ـ۲ـ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به
پـرونده کلاسـه ۸۲/۱۱۱۹ موضوع تقاضای تجـدیدنظر شرکـت صنـایع هواپیمایی ایران
نسبـت به دادنـامه شـماره ۱۳۳۱ مورخ ۵/۷/۱۳۸۲ شعـبه ۵ دیـوان به شـرح دادنامه
شماره ۲۰۷۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به منطوق و سیاق رأی
شماره ۹۲ و ۹۱ ـ ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیـوانعالی کشور مـبنی بر احتساب ایام خدمت
سربازی در سـنوات خدمـتی … با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بـدوی عیناً تایید و
استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و سایر محتویات پرونده و
انجام خدمت زیر پرچم توسط شاکی قبل از استخدامی در شرکت صنایع هواپیمایی ایران و
اینکه حکم مقرر در ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مصرح در جواز احتساب مدت
خدمت زیر پرچم جزء سابقه پرداخت حق بیمه در مورد مستخدمینی است که در حین خدمت در
سازمان مشمول قانون تأمین اجتماعی خدمت زیر پرچم را انجام داده و مجدداً به خدمت
سازمان متبوع خود در آمده‎اند، بنابراین احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون
پرداخت حق بیمه به حکم قانون و مقررات مربوط مجوزی ندارد و دادنامه‎ای شماره ۱۰۲۹
مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ شعبه اول، شماره ۱۴۵۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ و شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲ و ۱۸۵۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه بیست و دوم و شماره ۱۳۳۱ مورخ ۵/۷/۱۳۸۲ شعبه ۵ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بازدیدها: ۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.