بخشنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۱


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۲


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۳


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۴


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۵


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۶


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۷


بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۹۸


بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۹


مطابق این بخشنامه نیروهای واحدهای فناور مستقر درپارکهای علم و فناوری در خصوص فعالیت هایی که به تایید مدیریت پارک برسد از معافیت مالیات حقوق برخوردار خواهند بود


مطابق این بخشنامه نیروهای واحدهای دانش بنیان در خارج از پارکهای علم و فناوری مشمول معافیت مالیات حقوق نخواهند بود


نظر شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم معافیت مالیات حقوق کارکنان شرکته های مستقر در پارکهای علم و فناوری


به استناد این بخشنامه و با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۹۵ هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد

ماده ۱۳۷- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی(۱) و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.


با توجه به پیگیری واحدهای فناور و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور هیات وزیران نسبت به اصلاح ماده آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمودند که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ این مصوبه ابلاغ شده است


به موجب این بخشنامه که بر اساس رای هیات عمومی دیوان صادر شده است معافیت حقوق بگیران اشخاص حقوقی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی مشمول معافیت نخواهد شد که به تبع این عدم معافیت به شرکت های مستقر در پارکهای علم و فناوری نیز تعمیم داده خواهد شد

بخشنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

در این بخشنامه به استناد تبصره ۱۱ از مصوبه هیات محترم وزیران مقررات ماده ۴۷ برنامه چهارم توسعه به شرکت های فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری تنفیذ گردیده است و در این بخشنامه دستورالعمل نحوه معافیت مالیاتی واحدهای فناور و نحوه برخورد و شناسایی درآمد از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص گردیده است


در این دستورالعمل اشخاص مرتبط با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز به اختصار تعاریف مربوطه مطرح شده است همچنین در این بخشنامه دستورالعمل شناسایی و پرداخت آنها نیزمعرفی گردیده است


در این دستورالعمل که بصورت مشترک بین سازمان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم گردیده است نحوه ارائه اظهارنامه ،تکالیف اشخاص مستقر در مناطق آزاد و… را مطرح شده است که نحوه بازخورد آن در پارکهای علم و فناوری نیز قابل تامل می باشد


در این بخشنامه آن قسمت از فعالیت هایی که توسط اشخاص در مناطق آزاد انجام شده و مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز می باشد از مالیات معاف می باشد


در این بخشنامه نحوه تعلق مالیات و یا عدم تعلق بر ذخیره سنوات،ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما موضوع تسلیم فهرست ماده ۱۹۷ مطرح شده است


در این بخشنامه به استناد رای عمومی دیوان مزایایی مانند بن و خواربار،مهدکودک و ایاب و ذهاب و … مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و از مالیات معاف می باشد

ماده ۸۲ ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌. تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور(از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران‌) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده ۸۳ ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود: الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد (۲۰%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده (۹۱) این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(۱۰%) و بدون ‌راننده معادل پنج درصد(۵%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱) این قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.


دراین بخشنامه با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص حمایت از شرکت های نوپا، مراکز مشمول این مصوبه را اعلام نموده است


ابلاغ بخشنامه نظر هیات تخصصی اقتصادی و مالی در خصوص رد دادخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع اینکه اگر تراکنش مالی شرکت ها از سقف پنجاه میلیون ریال بالاتر باشد باید از طریق سامانه بانکی شخص حقوقی(مودی) انجام شود که این بند در خصوص تنخواه گردان باید رعایت گردد

‌ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره۲ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. تبصره۳ـ پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.(۱)

۱ . به موجب بند ۳۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و سه تبصره به ماده (۱۴۷) قانون الحاق ‌شد.
تبصره حذفی ماده ۱۴۷:
تبصره– از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۹۵) این قانون”


بخشنامه مالیاتی بابت مواد ۲ و ۱۰ آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های نوپا مصوب هیات محترم وزیران


رفع ابهام مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده 148 – کتمان درامد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش


مطالبه مالیات حق العمل کاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل


عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط


چون در بخشنامه مورد اشاره درآمد اتفاقی را ذیل درآمدهای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است لذا به موجب این رای دیوان ابطال شده است

بخشنامه مالیات بر دارایی

با توجه به موضوع ماده ۱۳ مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق آزاد مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لذا مالیات بر حق تمبر(موضوع ماده ۴۸) نیز معاف از مالیات می باشد

ماده۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار(۱) مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود. تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

بازدیدها: ۸۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *