با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور حمایت مالی از شرکت استارتاپ …. در به ازای پخش تبلیغات اسپانسر در وبسایت و اپلیکیشن استارتاپ، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان طرف اول/استارتاپ می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان اسپانسر/ یا حامی مالی می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از حمایت مالی اسپانسر از شرکت استارتاپ به ازای پخش تبلیغات و بروشورهای مجازی اسپانسر در وبسایت و اپلیکیشن استارتاپ در بازه زمانی تعریف شده می باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر در جهت تحقق ماده 2، از تاریخ انعقاد این قرارداد به تاریخ …/…./…. الی …./…./….  به عبارت دیگر ….. ماه تعیین می گردد.

تبصره یک: طرفین قرارداد در صورت انقضای مدت مزبور، در صورت توافق فی مابین می تواند مدت مزبور را در قالب همین قرارداد تمدید یا در قالب قرارداد دیگری نسبت به استمرار موضوع قرارداد با شرایط دیگری اعتبار بخشند.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد در جهت تحقق مفاد مندرج در ماده 2 قرارداد حاضر، به ارزش ……. ریال تعیین می گردد که مبلغ مزبور با عنایت به حجم تبلیغات به سه مرحله تفکیک می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

1- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر، مبلغ ….. ریال از کل مبلغ مقرر در ماده 4 به عبارت دیگر …. درصد از آن، بعنوان پیش پرداخت به شرکت پرداخت می گردد.

2- در مرحله دوم، پس از گذشت نیمی از مدت قرارداد، و رضایت اسپانسر از نحوه تبلیغات، …. درصد دیگر از مبلغ قرارداد که به ارزش ….. ریال می باشد به حساب استارتاپ کارسازی می گردد.

3- و در نهایت با پایان مدت قرارداد حاضر، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ….. ریال که …. درصد از مجموع مبالغ قرارداد را شامل می شود، پرداخت می گردد.

ماده ششم: تعهدات طرف اول/ استارتاپ

1- طرف اول متعهد می گردد که پس از انعقاد قرارداد، نسبت به بارگذاری تبلیغات مدنظر اسپانسر که پیش از انعقاد قرارداد، فایل مربوطه به پیوست می باشد، اقدام نماید؛

2- طرف اول ملزم است طریقه تبلیغات را پیش از انعقاد قرارداد با اسپانسر مطرح نماید و رضایت ایشان را اخذ نماید؛

3- انجام موضوع مقرر در ماده 2 قائم به شخص طرف اول می باشد و ایشان حق واگذاری آن را به غیر ندارد؛

4- در صورتی که نقصی در نمایش تبلیغات در بازه زمانی قرارداد حادث گردد، طرف اول ملزم است بدون فوت وقت گزارش آن را به اطلاع اسپانسر برساند و در صورتی که نقص ایجاد شده خارج از اختیار طرف اول باشد، ایشان مسئولیتی از این بابت ندارد و در صورتی که نقص ایجاد شده ناشی از قصور و بی مبالاتی طرف اول باشد، ایشان ملزم است در به ازای آن روزها، تبلیغات جبرانی انجام دهد.

ماده هفتم: تعهدات اسپانسر یا حامی مالی

1- اسپانسر متعهد می گردد در چارچوب قرارداد حاضر، به چگونگی و نحوه تبلیغات محصولات ایشان اعتراض ننماید و صرفاً به توافقات انجام شده پابند باشد و خواسته ای فراتر از قرارداد در میانه مدت قرارداد نسبت به تغییر قالب تبلیغ در بخش دیگری از وبسایت یا اپلیکیشن نداشته باشد؛

2- در صورتی که اسپانسر پس از انعقاد قرارداد اقدام به تبلیغ محصول خویش از طریق شرکت یا استارتاپ دیگری اقدام نماید و تبلیغات مزبور به نوعی انگیزه رقابت را در ذهن مشتری ایجاد کند و موجب تأثیرگذاری منفی بر تبلیغات طرف اول شود، طرف اول از این بابت مسئولیتی ندارد؛

3- اسپانسر متعهد می گردد که مطابق با مواد 4 و 5 نسبت به پرداخت دیون مالی خویش اقدام مقتضی نماید.

ماده هشتم: اصل محرمانگی اطلاعات و اسناد

طرفین متعهد می گردد که نسبت به اطلاعات و اسنادی که در اختیار یکدیگر قرار می دهند، اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را کاملاً رعایت نمایند و در صورت نقض آن از سوی یکی از طرفین، دیگری محق به مطالبه خسارات و زیان های وارده از قِبل عدم رعایت اصل مزبور می باشد.

ماده نهم: جبران خسارت

طرفین نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی را که به موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد، متوجه یکی از طرفین شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی مرضی طرفین بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، دیگری حق اعتراض به آن نخواهد داشت. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …….. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با پرداخت خسارت و زیان های تحمیل شده به طرف دیگر قرارداد از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …. نسخه و دوازدهم ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت طرف اول/ یا نماینده قانونی ایشان    امضاء و اثرانگشت اسپانسر/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود

برگرفته از سایت صلح

بازدیدها: 942

By baghi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *