بررسی و معرفی قرارداد عدم رقابت در استارتاپ

یکی از نگرانی عمده کسب و کارها بالاخص استارتاپ ها، این است که در وهله نخست، کارکنان استارتاپ پس از خروج از کسب و کار بنا به هر دلیلی، با توجه به در اختیار گرفتن اطلاعات بنیادین کسب و کار اقدام به تأسیس کسب و کاری مشابه آن کسب و ادامه مطلب…

آشنایی با قرارداد وستینگ (واگذاری سهام) در استارتاپ ها – ٰVesting

به منظور درک بهتر قرارداد وستینگ (واگذاری سهام) ابتدا می بایست به یک تفاوت کلیدی در نوع آورده مؤسسین شرکت های تجاری و شرکت های استارتاپی پرداخت؛ در شرکت های تجاری اصل بر این است که شرکا آورده خویش را در قالب سرمایه نقدی یا غیرنقدی (اموال غیرمنقول) وارد شرکت ادامه مطلب…

قرارداد منع افشا اطلاعات NDA

قرارداد منع افشای اطلاعات یا پیمان نامه عدم افشا به انگلیسی Non-Disclosure Agreement به اختصار NDA (با تلفظ فارسی ان دی ای) نوعی از قرارداد بین دو شخص حقیقی یا حقوقی به منظور توافق در حفظ محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و دانش مرتبط با حوزه کاری است که حین انجام کار ادامه مطلب…

مالکیت فکری

همانگونه که شما برای دارایی های خود از قبیل ماشین، خانه، موتور، زمین و … نیاز به سندی دارید که مالکیت شما را نسبت به آن اثبات کند؛ در خصوص دارایی های فکری خود از قبیل (اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری) نیز نیازمند سندی هستید که مالکیت شما را ادامه مطلب…

پرسش و پاسخ روابط کار

پرسش:آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟ پاسخ:به لحاظ قانونی عنوان کارگراطلاق عام داشته و اعم ازکارگران روزمزد،موقت،دایمی و … است لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرارداد کار با مدت موقت یا کار ادامه مطلب…

بخشنامه و دستورالعمل امور پیمانکاری

با توجه به اضافه شدن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به استناد بند الف ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه که به عنوان الزامات شرکت در ادامه مطلب…

معرفی طرح کارورزی دانشگاهیان

این طرح به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ کشور تهیه و ابلاغ شده است که می تواند فرصت مناسبی را برای اشتغال و کارورزی دانش جویان دانشگاهی ایجاد نماید بازدیدها: ۲۰

پرداخت و یا عدم پرداخت مزایای انگیزشی در پارکهای علم و فناوری

ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻗﺘـﺼﺎدی و اﻳﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ ﻣﺆﺛﺮآﻧﻬـﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﻳﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ادامه مطلب…