قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری قرارداد انتقال فناوری به مفهومی که در آن فناوری از واحدی به واحد دیگر جابجا می شود این موضوع قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله خرید ابزار و تجهیزات،ارائه خدمات فنی،لیسانس،فرانشیز،قراردادهای تجارت متقابل،قراردادهای پیمانکاری و جوینت ونچر را در بر می گیرد قرارداد لیسانس قراردادی است که به موجب آن،لیسانس گیرنده در قبال …

قراردادهای انتقال فناوری ادامه »

پرسش و پاسخ قانون تجارت

باب اول: تجارت و معاملات تجاری باب دوم : دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجاری فصل اول: دفاتر تجاری فصل دوم : دفتر ثبت تجارتی باب سوم: شرکتهای تجاری باب چهارم: برات،فته طلب،چک باب پنجم: اسناد در وجه حامل باب ششم: دلالی باب هفتم: حق العمل کاری باب هشتم:قرارداد حمل و نقل باب نهم:قائم مقام …

پرسش و پاسخ قانون تجارت ادامه »

نمونه قرارداد خرید – فروش سهام استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 103 قانون تجارت، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن …

نمونه قرارداد خرید – فروش سهام استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی، تولید و …

نمونه قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1386، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و علم و آگاهی …

نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت – استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد برگزاری همایش و رویداد برای شرکت / استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور برگزاری همایش سالانه در …

نمونه قرارداد برگزاری همایش و رویداد برای شرکت / استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد اسپانسری و حمایت مالی شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور حمایت مالی از شرکت …

نمونه قرارداد اسپانسری و حمایت مالی شرکت – استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد خدمات حسابرسی و مالی شرکت / استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور ارائه خدمات حسابرسی و …

نمونه قرارداد خدمات حسابرسی و مالی شرکت / استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد تامین فضای کار اشتراکی استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور فضای کار مشترک استارتاپ …

نمونه قرارداد تامین فضای کار اشتراکی استارتاپ ادامه »

نمونه قرارداد واگذاری سهام تشویقی به کارمندان شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط متعاملین و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی …

نمونه قرارداد واگذاری سهام تشویقی به کارمندان شرکت – استارتاپ ادامه »