مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۶۴ – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ک ۲۳ ت۳۳۴۳۲٫ – ۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ & بیمه – واردات و صادرات & ادامه مطلب…

مقررات اشتغال

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌به انضمام نامه‌اصلاحی شماره ۳۴۶۰۱ – ۷۳٫۴٫۶) ۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ – .۳۳۴۳۳ت ۲۵ ک – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ۱۶۹ اتباع خارجه – امور بین‌المللی – تامین اجتماعی ادامه مطلب…

الزامات مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم

نکات و الزامات مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای فناور جهت برخورداری از معافیت مندرج در ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم می بایست ضمن برخورداری از شرایط آیین نامه مذکور موارد زیر را رعایت نمایند بازدیدها: ۵۴

الزامات مالیاتی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۴۷

نکات مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی با توجه به مصادیق و موضوعات مطرح شده در بابت معافیت های مندرج در این ماده موارد زیر می بایست توسط واحدها رعایت گردد: واحدها می ادامه مطلب…