توضیحات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 47

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به منظور تسهیل در امرفناوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان ماده 47 بعنوان نمود اولیه یک ماده قانونی قرار داده شد: ماده 47: به منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی،اجازه داده می شود واحدهای …

توضیحات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 47 ادامه »

مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور

مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مقررات سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران 164 – 1373.03.16 – ك 23 ت33432. – 1373.02.19 & بیمه – واردات و صادرات & ریاست جمهوري – دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی اکثریت وزراي عضو شوراي عالی …

مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور ادامه »

مقررات سرمایه گذاری در پارک

فصل سوم: سرمایه گذاری خارجی ماده 4: نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک،منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد بازدیدها: 49

مقررات اشتغال

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌به انضمام نامه‌اصلاحی شماره 34601 – 73.4.6) 1373.02.19 – .33433ت 25 ک – 1373.03.16 – 169 اتباع خارجه – امور بین‌المللی – تامین اجتماعی – کار – مراجع اختصاصی – واردات و صادرات ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی …

مقررات اشتغال ادامه »

الزامات مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم

نکات و الزامات مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای فناور جهت برخورداری از معافیت مندرج در ماده 47 قانون برنامه چهارم می بایست ضمن برخورداری از شرایط آیین نامه مذکور موارد زیر را رعایت نمایند بازدیدها: 91

الزامات مالیاتی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47

نکات مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی با توجه به مصادیق و موضوعات مطرح شده در بابت معافیت های مندرج در این ماده موارد زیر می بایست توسط واحدها رعایت گردد: واحدها می بایست در پارک مستقر باشند پارک علم و فناوری باید با مجوز وزارت علوم تحقیقات …

الزامات مالیاتی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 47 ادامه »